BBC TOURS - TELERAU AC AMODAU

Darllenwch ein Telerau ac Amodau cyn mynd ymlaen i dalu.

CANSLO

Mae’r BBC yn cadw’r hawl i ganslo teithiau am resymau gweithredol. Mewn amgylchiadau o'r fath, byddwn yn cynnig ad-daliad neu ddewis arall.Yn anffodus, ni allwn gynnig ad-daliad na dewis arall dan unrhyw amgylchiadau eraill.

YMWELWYR GYDAG ANGHENION O RAN MYNEDIAD

Mae teithiau o amgylch Adeiladau'r BBC yn galw am gerdded cryn bellter.Os oes arnoch angen help gyda mynediad neu os ydych chi'n defnyddio cadair olwyn, mae'n bwysig iawn eich bod yn ffonio ein Llinell Anghenion Mynediad ac Archebion Grŵp ar 0370 901 1227 (+44 1732 427770 o’r tu allan i’r DU); neu os oes gennych nam ar eich clyw, ffoniwch ein Ffôn Testun ar 0370 903 0304.

PLANT

Rhaid i bob plentyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn neu fel arall ni chaniateir mynediad iddynt.

DIOGELWCH

Cynhelir archwiliadau diogelwch cyn bob taith a gofynnwn i chi beidio â dod â bagiau mawr gyda chi.Yn anffodus, ni allwn ddarparu cyfleusterau ystafell gotiau. Ni chaniateir eitemau miniog na phigfain megis cyllyll, llafnau rasel, cytleri, offer, ffeiliau ewinedd, sisyrnau, cyllyll poced, drylliau sydd wedi’u haddasu i beidio â thanio (gan gynnwys copïau o ddrylliau o’r fath), bwledi a ffrwydron (o unrhyw fath nac o unrhyw nifer), chwistrellau pupur a nwy CS yn adeiladau’r BBC.Bydd tîm Diogelwch y BBC yn cymryd unrhyw eitemau o’r fath oddi arnoch, felly peidiwch â dod â nhw gyda chi.

FFOTOGRAFFAU

Am resymau hawlfraint a diogelwch, mae’n rhaid inni gyfyngu ar dynnu lluniau yn adeiladau’r BBC.Ond, fel arfer, byddwch yn cael sawl cyfle i dynnu llun a bydd eich tywysydd yn dangos y rhain i chi yn ystod y daith.

PARCIO

Nid oes cyfleusterau parcio ceir yn safleoedd y BBC, ond, mae lleoedd parcio ar gyfer ymwelwyr anabl ar gael mewn rhai safleoedd. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ein Llinell Anghenion Mynediad ac Archebion Grŵp ar 0370 901 1227 (+44 1732 427770 o'r tu allan i’r DU) neu os oes gennych nam ar eich clyw, ffoniwch ein Ffôn Testun ar 0370 903 0304).

GWYBODAETH YCHWANEGOL

Mae pobl yn gweithio yn yr adeiladau lle cynhelir teithiau’r BBC, felly ni allwn warantu pwy neu beth rydych yn debygol o weld ar ddiwrnod eich ymweliad ac mae rhai dyddiau'n brysurach na'i gilydd.

Mae llawer o waith cerdded ar bob taith.

Mae derbynfeydd y BBC wedi eu cynllunio at ddibenion busnes, felly mae'r cyfleusterau sydd ynddynt yn gyfyngedig. Peidiwch â chyrraedd yn rhy gynnar ar gyfer eich taith, gan mai dim ond hyn a hyn o seddau sydd ynddynt.

Mae’r BBC yn cadw'r hawl i wrthod mynediad.

EICH CYD-DEITHWYR YN Y GRŴP

Mae oedran a chenedligrwydd y bobl sy’n dod ar ein teithiau yn amrywio ac ni allwn ddweud i sicrwydd pwy fydd eich cyd-deithwyr yn eich grŵp penodol chi.

EIN POLISI PREIFATRWYDD

Bydd y BBC yn cadw’r wybodaeth a gawn gennych chi at ddibenion delio â’ch cais am docynnau.

Ymdrinnir â’ch gwybodaeth bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Edrychwch ar Polisi Preifatrwydd a Chwcis y BBC i gael rhagor o wybodaeth.

Os cewch chi drafferth gyda’n proses archebu ar-lein, ffoniwch ein Llinell Anghenion Mynediad ac Archebion Grŵp ar 0370 901 1227 (+44 1732 427770 o'r tu allan i'r DU, neu, os oes gennych nam ar eich clyw, ffoniwch ein Ffôn Testun ar 0370 903 0304). *Ni chodir mwy na chyfraddau rhifau daearyddol 01/02 ledled y DU.Mae’n bosib y bydd galwadau’n cael eu monitro at ddibenion hyfforddiant.